Dnia 14 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Promet-Plast w Gaju Oławskim. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 11:00. Zostało otwarte przez wiceprezesa DDW, Radosława Żydoka, po czym sprawdzono listę obecności i stwierdzono zdolność do podejmowania uchwał.

W trakcie obrad członkowie Stowarzyszenia przyjęli porządek spotkania i wybrali Przewodniczącego Zebrania, którym został wiceprezes DDW, Radosław Żydok. Główne punkty porządku obrad obejmowały rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

Kluczowe wnioski ze sprawozdań za 2023 rok:

 • Stowarzyszenie było bardzo aktywne na wydarzeniach i konferencjach, których było zarówno uczestnikiem, jak i organizatorem. Kluczowym działaniem w tym obszarze była organizacja konferencji HydrogenMixer – Wodorowe Korytarze Europy (30.11.23 – 01.12.23), gdzie dyskutowano koncepcje Europejskich Korytarzy Wodorowych
 • Stowarzyszenie weszło do konsorcjum międzynarodowego, które uzyskało dofinansowanie w ramach Horyzontu Europa na projekt Baltic Sea Hydrogen Valley, dzięki któremu uzyskaliśmy istotne zewnętrzne źródło finansowania naszej działalności statutowej
 • Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy realizację szeregu projektów jako uczestnik konsorcjum lub koordynator prac. Współpracowaliśmy w tym zakresie zarówno z członkami Stowarzyszenia, jak i z partnerami zewnętrznymi, w kraju i zagranicy
 • Zakończyliśmy 2023 rok bardzo istotną nadwyżką finansową, która pozwoli nam realizować ambitne projekty w roku 2024 i kolejnych latach

W planie i budżecie na 2024 rok przyjęliśmy z kolei następujące założenia:

 • Naszym głównym celem pozostaje wsparcie członków stowarzyszenia w realizacji ambitnych projektów nastawionych na rozwój gospodarki wodorowej
 • Stowarzyszenie kontynuuje budowę małego, zawodowego zespołu i biura. Zespół będzie wspierany przez przedstawicieli członków oraz kierowników projektów dedykowanych do konkretnych inicjatyw, zatrudnianych w przypadku pozyskania finansowania
 • Chcemy wzmocnić naszą komunikację z członkami i otoczeniem zewnętrznym, dlatego:
  • Ruszamy z comiesięcznym newsletterem
  • Porządkujemy i profesjonalizujemy nasze social media
  • Będziemy intensyfikować również kontakty bezpośrednie
  • Porządkujemy i regularnie aktualizujemy naszą stronę internetową dolinah2.pl
 • Chcemy dawać naszym członkom i partnerom wartość płynącą z budowania bazy wiedzy i relacji z profesjonalistami świata wodoru. Budujemy do tego dedykowane narzędzia oraz planujemy warsztaty, konferencje i webinary
 • Kontynuujemy starty w naborach na projekty dofinansowane – nastawiamy się w 2024 roku na udział w co najmniej 6 naborach

Ponadto, podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także dotyczące sposobu przeznaczenia nadwyżki finansowej Stowarzyszenia na fundusz statutowy.

Wszystkie uchwały, w tym te dotyczące zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia oraz uchylenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków, zostały przyjęte. Zebranie zakończyło się wolnymi wnioskami członków oraz zamknięciem obrad, a po części oficjalnej kontynuowaliśmy dyskusję podczas Dnia Otwartego Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, o którym informowaliśmy w poprzednim wpisie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami: