STOWARZYSZENIE „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

 

STATUT

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Stowarzyszenie „Dolnośląska Dolina Wodorowa” („Stowarzyszenie”) jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju gospodarki wodorowej rozumianej jako łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy: „SDDW”.
3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku angielskim: „Lower Silesian Hydrogen Valley Association” oraz jej skrótem „LSHVA”.
4. Stowarzyszenie może korzystać z wyróżniającego je znaku graficznego.

 

§ 2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach („Ustawa”) oraz innych przepisów prawa polskiego, a także na podstawie przepisów wewnętrznych, w szczególności Statutu. W sprawach nieuregulowanych w Statucie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§ 3.

1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw niż Rzeczpospolita Polska.