Statut

STOWARZYSZENIE „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”  
STATUT  

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie „Dolnośląska Dolina Wodorowa” („Stowarzyszenie”) jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju gospodarki wodorowej rozumianej jako łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy: „SDDW”.
 3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku angielskim: „Lower Silesian Hydrogen Valley Association” oraz jej skrótem „LSHVA”.
 4. Stowarzyszenie może korzystać z wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach („Ustawa”) oraz innych przepisów prawa polskiego, a także na podstawie przepisów wewnętrznych, w szczególności Statutu. W sprawach nieuregulowanych w Statucie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3.

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.  
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw niż Rzeczpospolita Polska.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych o celach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może łączyć się w związki stowarzyszeń oraz podejmować wspólne działania z innymi organizacjami.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek zwyczajny Stowarzyszenia oraz osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

Rozdział II – Cele i zakres działalności Stowarzyszenia

§ 6.

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym województwem.
 2. Do celów Stowarzyszenia należy również:
  1. ścisła współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarki wodorowej na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w tym m.in. bazującej na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE;
  1. wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, w szczególności regionu Dolnego Śląska, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej;
  1. koordynacja i informowanie o prowadzonych pracach naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako źródła energii w niskoemisyjnym transporcie;
  1. podjęcie działań zmierzających do stworzenia w regionie Dolnego Śląska, z wykorzystaniem m.in. instrumentów i potencjału specjalnych stref ekonomicznych, optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej;  
  1. analiza oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć, związanych z gospodarką wodorową oraz optymalizacją energetyczną z wykorzystaniem wodoru;
  1. organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej;
  1. wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem i rozwojem gospodarki wodorowej;
  1. działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, dotyczących w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego;
  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz kadr członków wspierających Stowarzyszenia;
  1. przedstawianie opinii i stanowisk Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia dotyczących przepisów prawa oraz projektów aktów normatywnych w zakresie gospodarki wodorowej oraz wszelkich przepisów dotyczących działalności prowadzonej przez członków Stowarzyszenia, analiza i opiniowanie przebiegu procesu legislacyjnego na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym;
  1. udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom Stowarzyszenia zmierzającego do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w tym na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym.

§ 7.

Cele wskazane w § 6 powyżej Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez:

 1. dialog społeczny pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, działającymi na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej;
 2. współpracę w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia z władzami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi;
 3. wyróżnianie osób posiadających zasługi związane z rozwojem gospodarki i technologii wodorowej;
 4. wspomaganie procesów budowy, edukacji oraz stałego podnoszenia kompetencji kadr dla sektora gospodarki i technologii wodorowej;
 5. prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych oraz innej działalności edukacyjnej dotyczącej gospodarki i technologii wodorowej;
 6. promowanie przepływu i wymiany nowoczesnych technologii z obszaru łańcucha wartości wodoru;
 7. kooperację z placówkami naukowymi, naukowo-badawczymi i edukacyjnymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii bazujących na wodorze;
 8. opracowywanie, dystrybucję i promocję materiałów, w tym edukacyjnych, dotyczących gospodarki i technologii wodorowej;
 9. sporządzanie, propagowanie i dystrybucję opinii, analiz oraz wspieranie badań naukowych w zakresie rynku i gospodarki wodorowej, w kraju i za granicą;
 10. zakładanie, obsługę i promocję serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 11. udział w konsultacjach społecznych w zakresie publicznych i prywatnych inwestycji związanych z gospodarką wodorową;
 12. organizowanie i udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z realizacją celów statutowych, a w szczególności pomoc w organizacji środków finansowych na inwestycje związane z wykorzystaniem technologii wodorowych;
 13. realizację projektów programowych dotyczących zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia;
 14. opracowywanie i proponowanie własnych projektów aktów prawnych i opinii w zakresie gospodarki wodorowej, aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju i wykorzystania technologii wodorowych;
 15. składanie właściwym organom wniosków dotyczących spraw z zakresu rozwoju i wykorzystania technologii wodorowych;
 16. publiczne prezentowanie opinii, stanowisk i wniosków w zakresie gospodarki wodorowej zgodnych z interesami członków Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej stanowi jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia i może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Działalność gospodarcza, zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności, może być prowadzona przez Stowarzyszenie w następującym zakresie:
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
  • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  • Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.12.Z);
  • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  • Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD. 71.20.B);
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
  • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  • Wysyłanie materiałów reklamowych (PKD 82.19.Z);
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
  • Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

Rozdział III – Członkostwo

A. Prawa i obowiązki członków

§ 9.

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawione praw publicznych, zaangażowane w obszarach związanych z celami Stowarzyszenia i zamierzające je realizować, dające rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia, będące właścicielem, współwłaścicielem, członkiem organu, pracownikiem albo przedstawicielem podmiotu będącego członkiem wspierającym, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia obejmującą zobowiązanie do przestrzegania Statutu. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również pełnoletni cudzoziemcy niemający stałego miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej spełniający wymogi, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 2. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Przyjęcie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać uzależnione od wniesienia opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej ustala Zarząd.
 4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do opłacania comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalanej na dany rok uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 5. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny ma także prawo do:
 7. udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i wykonywania prawa głosu;
 8. udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, na zasadach określonych przez Zarząd;
 9. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia;
 10. uzyskiwania informacji od władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, mająca siedzibę w kraju lub za granicą, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, będąca przedsiębiorcą, uczelnią, instytutem naukowo-badawczym, jednostką samorządu terytorialnego lub inną organizacją związaną z funkcjonowaniem gospodarki wodorowej i deklarująca finansowe poparcie działań i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, w sposób określony w Statucie Stowarzyszenia, w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający jest zobowiązany do wpłaty składki członkowskiej za 12 miesięcy z góry i, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków i na zasadach określonych przez Zarząd. Składka ta nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w okresie pierwszego roku. Członek wspierający jest zobowiązany do wpłacania co roku składki członkowskiej za 12 miesięcy z góry w terminie i wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członek wspierający ma prawo do:
  1. wskazania swojego przedstawiciela reprezentującego go w pracach Stowarzyszenia;
  2. udziału w Walnym Zebraniu Członków;
  3. uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach określonych przez Zarząd;
  4. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia;
  5. uzyskiwania informacji od władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Niezależnie od obowiązku uiszczania corocznych składek członkowskich przez członków wspierających, Walne Zebranie Członków może zobowiązać członków wspierających do uiszczenia specjalnej składki lub składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków w celu sfinansowania działań i projektów Stowarzyszenia uzgodnionych przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie wspierający będący uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorcami o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz jednostkami samorządu terytorialnego mogą zostać zwolnieni przez Walne Zebranie Członków z uiszczenia opłaty wpisowej, uiszczania corocznej składki członkowskiej oraz składki lub składek, o których mowa w § 11 ust. 4 Statutu, lub zostać zobowiązani przez Walne Zebranie Członków do dokonania świadczeń niepieniężnych na poczet części lub całości należnych opłat lub składek.

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia i członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
 3. opłacania opłat lub składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych uchwałą Zarządu lub uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w zależności od rodzaju opłaty lub składki, na zasadach określonych przez Zarząd;
 4. przyczyniania się do wzrostu roli, znaczenia oraz renomy Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami.

B. Ustanie członkostwa

§ 13.

 1. W przypadku członka zwyczajnego członkostwo ustaje na skutek:
  1. śmierci członka zwyczajnego,
  2. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonego Zarządowi,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie),
  4. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie),
  5. utraty powiązania z członkiem wspierającym, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu,
  6. wykluczenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z powodu:
   1. prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia;
   2. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   3. zalegania z opłatą składek członkowskich za rok kalendarzowy przez okres ponad trzech miesięcy, pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenia składki;
 2. W przypadku członka wspierającego członkostwo ustaje na skutek:
  1. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonego Zarządowi,
  2. utraty osobowości prawnej lub zdolności prawnej,
  3. wykluczenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z powodu:
   1. prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia;
   2. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   3. zalegania z opłatą corocznych składek członkowskich za rok kalendarzowy, składki lub składek, o których mowa w § 11 ust. 4 Statutu, przez okres ponad trzech miesięcy, pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenia składki;
   4. wszczęcia wobec członka wspierającego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 3. Stwierdzenie ustania członkostwa z przyczyny innej niż wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zarządu.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 14.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem sytuacji, w których Statut wyraźnie przewiduje głosowanie tajne. Głosowanie tajne nad daną sprawą może zostać zarządzone na wniosek 2/3 obecnych członków organu.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i upływa z chwilą wyboru władz na następną kadencję.
 4. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej jest dokonywany przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 5. Władze Stowarzyszenia mogą odbywać swoje posiedzenia lub obrady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 6. Możliwość udziału w posiedzeniu lub obradach władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach lub obradach władz Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§ 15.

 1. Poza władzami Stowarzyszenia, w jego strukturze organizacyjnej mogą działań również organy doradcze, takiej jak Rada Konsultacyjna, Rada Programowa lub Rada Naukowa, wspierające bieżącą działalność Zarządu. Tworzenie organów doradczych, w tym kompetencje oraz skład tych organów, określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
  1. W ramach Stowarzyszenia mogą być również tworzone zespoły zadaniowe, robocze lub eksperckie. Tworzenie tych zespołów, w tym kompetencje oraz ich skład, określa uchwała Zarządu.
  1. W skład organów doradczych i zespołów zadaniowych, o których mowa powyżej, mogą zostać powołane osoby będące lub niebędące członkami Stowarzyszenia.

A. Walne Zebranie Członków

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  2. udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej;
  4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  5. uchwalanie sposobu przeznaczenia nadwyżek finansowych lub pokrycia straty;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu (lub Wiceprezesów Zarządu) i członków Komisji Rewizyjnej;
  7. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
  8. ustalanie wysokości corocznych składek członkowskich, składek, o których mowa w § 11 ust. 4 Statutu, oraz bezzwrotnych opłat wpisowych dla członków wspierających;
  9. uchwalanie zmian w Statucie;
  10. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
  11. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  12. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach;
  13. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;
  14. zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia, sporządzonego i przedłożonego przez Zarząd,
  15. określanie zasad zaciągania zobowiązań, zbywania oraz nabywania praw przez Zarząd, w tym progi kwotowe, do których Zarząd może samodzielnie dokonywać tych czynności, jak też progi, od których jest wymagana zgoda Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałego po jego likwidacji.
 3. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje na równi członkom zwyczajnym, jak i członkom wspierającym Stowarzyszenia. Prawo głosu przysługuje członkom zwyczajnym, przy czym jeden członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.  

§ 17.

 1. Zawiadomienia o pierwszym i drugim terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków są wysyłane do członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienia są wysyłane listem poleconym, bądź pocztą kurierską. Jeśli członek Stowarzyszenia wyraził na to zgodę na piśmie, zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W braku zawiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie dokonane na ostatnio podany adres uznaje się za skuteczne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym podanym terminie może skutecznie podejmować uchwały pod warunkiem uczestnictwa w obradach co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia po upływie 60 minut od terminu pierwszego, może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do reprezentowania członka Stowarzyszenia powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnik przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków jest zobowiązany przedstawić otwierającemu Zebrania pełnomocnictwo, które jest załączane to protokołu Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków może się odbyć również bez formalnego zwołania, o ile obecni są na nim wszyscy Członkowie Stowarzyszenia i nikt nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym i powinno odbyć się w terminie do 30 czerwca danego roku po zakończeniu roku obrotowego.
 3. W braku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania do 30 czerwca danego roku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w ust. 5 poniżej, do jego zwołania jest upoważniony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, którzy są jednocześnie zobowiązani przedstawić we wniosku proponowany porządek obrad Zebrania lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd jest zobowiązany wyznaczyć datę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym data Walnego Zebrania Członków nie może przypadać na więcej niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd.
 6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do zgłaszania propozycji dodatkowych punktów do porządku obrad w terminie najpóźniej 10 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków. Wraz z takim zgłoszeniem są zobowiązani do przedłożenia Zarządowi projektów uchwał dotyczących zgłaszanych punktów.
 7. Projekty uchwał oraz propozycje dodatkowych punktów do porządku obrad Zarząd przesyła w sposób wskazany w § 17 ust. 1 powyżej najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 8. O ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad o punkty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, decyduje Walne Zebranie Członków na początku posiedzenia w drodze uchwały.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu, po czym zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym może być zarówno członek Zarządu, jak też każdy z członków zwyczajnych lub jeden z przedstawicieli członków wspierających, obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Przebieg obrad Walnego Zebrania Członków jest protokołowany.
 3. Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący Zebrania i protokolant.

B. Zarząd

§ 20.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa (lub Wiceprezesów), powoływanych przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany przez Założycieli Stowarzyszenia zgodnie z art. 9 Ustawy, w tym przypadku ust. 1 powyżej oraz ust. 3 poniżej nie stosuje się.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez 1/4 członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Zarządu może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub osoba wskazana przez członka wspierającego niebędąca członkiem Stowarzyszenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie w trakcie trwania kadencji zmniejszeniu, uzupełnienie składu Zarządu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających, dokonywanych przez Walne Zebranie Członków zgodnie z ust. 3 powyżej.
 6. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji skierowanej do pozostałych członków Zarządu;
  2. śmierci;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIV, XXXVI i XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  4. odwołania ze składu Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków;
  5. utraty statusu członka Stowarzyszenia;
 7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
 9. Poza kompetencjami określonymi w innych postanowieniach Statutu do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia;
  3. ustalanie aktualnej strategii działania Stowarzyszenia;
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i z działalności Stowarzyszenia (rocznych i po zakończeniu kadencji) oraz przedstawienie ich Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków;
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  6. w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, uchwalanie wewnętrznych aktów związanych z działalnością Stowarzyszenia;
  7. zatrudnianie pracowników;
  8. przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz stwierdzanie ustania członkostwa;
  9. opracowywanie programu działań Stowarzyszenia, składającego się z projektów programowych oraz innych działań związanych z realizacją celów statutowych;
  10. sporządzanie, do końca pierwszego kwartału każdego roku obrotowego, rocznych budżetów Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną w celu zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
  11. sporządzanie sprawozdań finansowych za każdy zakończony rok obrotowy.

§ 21.

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Wiceprezesa lub członka Zarządu, zgłoszony na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezwołania posiedzenia pomimo:
  1. wniosku jednego z członków Zarządu,
  2. braku Prezesa Zarządu,
  3. nieobecności Prezesa Zarządu trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych,

posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez Wiceprezesa Zarządu.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością, w głosowaniu jawnym pod warunkiem uczestnictwa w obradach co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagane każdorazowo podjęcie uchwały Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zebranie Członków zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu.
 2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała ma być podjęta.
 3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. w drodze uzgodnień telefonicznych, telekonferencji, wideokonferencji lub poprzez pocztę elektroniczną), przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Zarządu.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami, Zarząd może podejmować decyzje w drodze uzgodnień telefonicznych, telekonferencji, wideokonferencji lub poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Szczegółowe zasady organizacji i trybu pracy Zarządu mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia, zatwierdzonym przez Komisję Rewizyjną.
 6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego przyznawania określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
 7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

C. Komisja Rewizyjna

§ 23.

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia sprawującym kontrolę nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z przepisami prawa i statutu Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna ma stały dostęp do ksiąg, dokumentów i raportów Stowarzyszenia oraz do wszelkich innych informacji o działalności Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarkę finansową Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków Zarządu.
 4. Prawo kontroli przysługuje każdemu z członków Komisji Rewizyjnej, przy czym po zakończeniu czynności powinien on powiadomić Komisję Rewizyjną o ich przebiegu oraz wynikach.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane co najmniej raz w roku dla omówienia wyników kontroli działalności Stowarzyszenia.

§ 24.

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej obejmuje w szczególności:

 1. przeprowadzanie okresowego audytu i kontroli, nie rzadziej niż raz do roku, działalności organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia oraz jego władz, w szczególności Zarządu, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
 2. prawo zwoływania lub występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz prawo zwoływania posiedzenia Zarządu;
 3. przeprowadzanie kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym rocznego sprawozdania finansowego oraz oceny jej zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 4. przedkładanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
 5. opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach kierowanych do Walnego Zebrania Członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie określonych czynności przez Zarząd, zgodnie ze stosownymi uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków;
 7. opiniowanie rocznych budżetów Stowarzyszenia, sporządzonych i przedłożonych przez Zarząd.
 8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań oraz dokonywanie określonych czynności, zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zebranie Członków zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu;
 9. wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez założycieli Stowarzyszenia, zgodnie z art. 9 Ustawy; w tym przypadku ust. 1 nie stosuje się.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub osoba wskazana przez członka wspierającego niebędąca członkiem Stowarzyszenia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Spośród swych członków Komisja dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.  
 6. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania jej kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających, dokonywanych przez Walne Zebranie Członków, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 7. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Szczegółowe zasady organizacji i trybu pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin, przyjęty przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz inne aktywa.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27.

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
  1. opłaty wpisowe;
  2. składki członkowskie;
  3. składki, o których mowa w § 11 ust. 4 Statutu;
  4. darowizny, dotacje, dofinansowania, subwencje;
  5. spadki i zapisy;
  6. dochody z własnej działalności statutowej i gospodarczej;
  7. dochody z majątku Stowarzyszenia;
  8. środki uzyskane z ofiarności publicznej.
 2. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

Zmiana postanowień Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Likwidatora.